ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

A https://aranymetszesterapia.webnode.hu/ weboldalra látogató Felhasználó adatainak kezelésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza jelen adatvédelmi szabályzat.

A szolgáltató a weboldal működtetése során teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak. Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (továbbiakban Infotv.) tartalmára.

1. Adatkezelő adatai

Név: K. Tóth Tünde

Székhely: 5900 Orosháza, Sámsoni utca 2.

Postacím: 1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 104.

E-mail: konyves.toth.tunde@gmail.com

Telefon: +36 (70) 776-4553

Adóazonosító: 8367773667

Weboldal megnevezése, címe: https://www.aranymetszesterapia.webnode.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://aranymetszesterapia.webnode.hu/adatkezelesi-nyilatkozat/

2. Fogalom meghatározások

 a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

 adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

3. Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

 a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi,

 a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és csak a szükséges mértékű lehet,

 megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

4. Időpont egyeztetéshez (személyes találkozáshoz) szükséges személyes adatok

A weboldalon megadott telefonszámon, kapcsolatfelvétel céljából jelentkezők beleegyeznek abba, hogy az adatkezelő a személyes találkozás esetén történő beazonosításhoz szükséges személyes adatokat papír alapon rögzítse.

4.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

4.1.1. Az adatok kezelésének célja az érintettel történő időpontegyeztetés, kapcsolattartás, amihez az alábbi adatok szükségesek: - keresztnév, - telefonszám. A telefonbeszélgetés nem kerül rögzítésre.

4.2. Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. További személyes adatok felvételére az első személyes találkozáson kerül sor.

4.3. Az adatkezelés időtartama Az érintett és az adatközlő közötti kapcsolattartás ideje, illetve amíg az érintett nem kéri annak törlését.

5. Sütik (cookies)

A weboldal bizonyos területein az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően sütiket ("cookies") használ. A sütik olyan, személyes adatokat nem tartalmazó fájlok, melyek információt tárolnak a Felhasználó merevlemezén vagy böngészőjében, amik különböző böngészési adatok mentésével javítják a Felhasználói élményt.

A weboldalt felkereső Felhasználó a kezdőoldal alján megjelenő ablakban a "Sütik elfogadása" gombra kattintva elismeri a jelen Adatkezelési szabályzatban foglaltakat.

A weboldal, egyéb tájékoztatások könnyebb eléréséhez, harmadik féltől származó honlapra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Ezek tartalmáért, illetve adatkezeléssel kapcsolatos eljárásaiért a jelen adatkezelő felelősséget nem vállal.

5.1. A sütik fajtái, célja és használata

Az oldal "ideiglenes (munkamenet) sütiket" és "állandó sütiket" használ. Az ideiglenes sütik addig maradnak a Felhasználó eszközén, amíg el nem hagyja a weboldalt, míg az állandó sütik a Felhasználó böngészőjének beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az eszközén maradhatnak, amíg azokat manuálisan nem törli.

5.1.1. Elengedhetetlen munkamenet (session-id) sütik

Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez. Nem gyűjtenek a Felhasználóról olyan információkat, melyekkel azonosítani lehetne, melyeket marketing célból fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más weboldalakon járt. A honlap, illetve a böngésző bezárása után a munkamenet sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.

5.2. Google Analytics (Analitika)

Weboldalunk a Google Analytics szolgáltatást használja. A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap Felhasználóinak szokásairól, arról, hogy a Felhasználó milyen oldalakat keres fel, ott mennyi ideig tartózkodik, hogyan jutott oda és mire kattintott rá. Mivel ennek keretében nem gyűjtik, és nem tárolják a Felhasználó nevét vagy címét, ezek az adatok nem alkalmasak a Felhasználó azonosítására, továbbá nem engedélyezzük, hogy a Google ezeket saját céljaira használja vagy bárkivel megossza.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat kizárólag arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a Felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít a weboldal üzemeltetőjének részére, hogy további fejlesztéseket eszközölhessen a látogatói igények kielégítése érdekében. Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltásával kapcsolatban további információt az alábbi hivatkozáson talál: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

További tájékoztatást a Google Adatvédelmi irányelveiről, az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatosan az alábbi hivatkozáson keresztül olvashat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

5.4. Egyéb, harmadik féltől származó sütik

A weboldalon időnként külső webes szolgáltatások segítségével jeleníthetünk meg különféle tartalmakat, mely néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem a weboldal üzemeltetője felügyel, így sem az üzemeltetőnek, sem a tulajdonosnak nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domain-ek milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy a Felhasználó miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat.

5.5. Sütik kezelése A Felhasználó beállíthatja böngészőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse, ha süti érkezik a gépére. Mindegyik böngésző különböző, így a megfelelő beállítások kiválasztásához kérjük, használja keresője súgóját. A Felhasználó a sütik kikapcsolásával elfogadja, hogy a weboldal bizonyos funkciói a beállítást követően működésképtelenek lehetnek. Amennyiben további tájékoztatásra lenne szüksége a sütikkel (cookies) és azok szélesebb körű használatával kapcsolatban, kérjük, keresse fel az alábbi oldalakat: https://www.microsoft.com/info/cookies.mspx https://www.aboutcookies.org/

6. Tárhelyszolgáltató

A weboldal tárhelyének üzemeltetője, a Webnode.

A tárhelyszolgáltató, illetve az adminisztrációs felület adatvédelmi irányelveivel kapcsolatban az alábbi hivatkozásokon keresztül tájékozódhat: https://www.webnode.hu/privacy-policy/

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

7.1 A tájékoztatáskéréshez való jog Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére az Infotv. 15. § (4) bekezdése alapján haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre tájékoztatást küldünk az Infotv. 15. § (1) bekezdésében említett valamennyi vonatkozó információról.

7.1.1. A helyesbítéshez való jog Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy valamely adatát módosítsuk. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, erről az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

7.1.2. A törléshez való jog Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatainak törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük. Teljesítését követően az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. E-mail címét a személyes adatai törlését követő értesítés után töröljük.

7.1.3. A zároláshoz való jog Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon Adatkezelési tájékoztató - 6 / 6 oldal belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

7.1.4. A tiltakozáshoz való jog Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

7.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a felvázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu 8.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 Az Európia Parlament és A Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet),  2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,

 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről,

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

A jogszabályok legfrissebb állapota elérhető a https://net.jogtar.hu oldalán.

Budapest,, 2020.01.26.